اولین مصاحبه آیت الله هاشمی شاهرودی با خبرگزاری صداوسیما