ضیافت افطار اصحاب هنر و خبر با ایت الله هاشمی رفسنجانی